کدام کشورها در مسیر دستیابی به اهداف واکسیناسیون جهانی کووید -19 هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان تعداد افرادی که اولین دوز واکسن را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم. در 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این آخرین میزان واکسیناسیون برای بقیه سال ثابت می ماند. با افزودن این پتانسیل به بخشی از جمعیت که قبلاً واکسینه شده اند ، ما تخمین می زنیم که تا 1 ژانویه 2022 ، جمعیت حداقل یک دوز دریافت کرده است. کشورهایی را که تخمین زده می شود حداکثر 30 روز گزارش نکرده اند حذف می کنیم.

این روش به این معنی است که برآوردها افزایش یا کاهش سرعت واکسیناسیون در آینده را در نظر نمی گیرند ، که ممکن است ناشی از تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا کاهش واکسن ها یا سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید