یک مرزبان ایرانی حال و هوای طالبان را گرفت – عنوان کوتاه


معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخله گفت: مرزبانان افغانستانی به سمت مرزبانان ایرانی تیراندازی کردند که مرزبانان کشورمان به این تیراندازی پاسخ دادند.

مجید میراحمدی با تشریح جزئیات درگیری نیروهای مرزبانی کشورمان با نیروهای طالبان گفت: بر اساس گزارش ها، روز گذشته تعداد محدودی از نیروهای مرزبانی افغانستان در منطقه زهک حدفاصل میل 56 تا مایل 57، بدون اینکه با رعایت مرزها و مرزهای جغرافیایی وارد اقدامات تحریک آمیز شد و جمهوری اسلامی ایران با کنترل صحنه و جلوگیری از تشدید تنش، موضوع را مدیریت کرد و این موضوع پایان یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز در همین منطقه نیروهای مرزبانی افغانستان اقدام تحریک آمیز دیگری انجام دادند و شروع به تیراندازی به سمت مرزبانی ایران کردند. از سوی دیگر نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران نیز به این تیراندازی پاسخ دادند. ساعت یک و نیم بعد از ظهر و پس از حدود یک ساعت درگیری محدود، این موضوع با کنترل و برتری مرزبانی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.

معاون وزیر کشور در پایان گفت: باید نیروهای مرزبانی افغانستان را تا حدود و مرزهای جغرافیایی توجیه کرد. این موضوع بارها مورد توجه مقامات افغانستان قرار گرفته است تا علیرغم میل هر دو طرف باعث ایجاد تنش های محدود نشود.