کاسبی همراه اول با شماره های رُند! – تیتر کوتاه


استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آموزش باید با تربیت آمیخته شود، گفت: نگاه دولت مردمی سیزدهم این است که آموزش و پرورش به دور از سیاست‌زدگی، رسالت تربیتی و آموزشی خود را دنبال کند.