چه خبر در مورد مسکن ملی – عناوین کوتاه


استاد دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه باید شرایط سرمایه گذاری داخلی را فراهم کنیم، گفت: نمی توان ناتوانی مدیریتی کشور را به گردن آمریکا، تحریم های خارجی و دشمنان انداخت و از پشت میز برای از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری اقدام کرد. بردگی و فرار از سرمایه به جای جذب سرمایه.