پذیرش چهار شرکت دانش بنیان در مرکز نوآوری و شتاب موسسه جهاد دانشگاهی شریف – خبرگزاری سیناپرس


با توجه به توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه که به عنوان بخشی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان جهاد دانشگاهی و صنعتی شریف طی سال گذشته پیگیری و اجرا شده است، چهار شرکت پذیرفته شده و سه شرکت تأسیس شده است.

با توجه به توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه که به عنوان بخشی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان جهاد دانشگاهی و صنعتی شریف طی سال گذشته پیگیری و اجرا شده است، چهار شرکت پذیرفته شده و سه شرکت تأسیس شده است.

در این خصوص دکتر محسن مردانی رئیس موسسه جهاد صنعتی شریف گفت: زیست نوآوری نخبگان جهاد دانشگاهی که هدف آن فعال سازی فضای کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه با جذب و استقرار شرکت های نوآوری و نوآوری است. مرکز شتاب جهاد دانشگاهی صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد.

دکتر. توجه به این نکته جلب می شود که حضور شرکت های جدید در سازمان و همچنین کمک به ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات در زمینه فعالیت های تخصصی مرتبط، فرصت مناسبی برای شناسایی و جذب جوانان ماهر با ایده های جدید است. وی افزود: حضور این شرکت ها و همچنین کمک به بهبود فرهنگ سازمانی و شرایط کاری، مزایایی از جمله تاثیرپذیری از فرهنگ و بهره مندی از تجربه و دانش اعضا و برند جهاد صنعتی شریف را برای شرکت های مستقر فراهم می کند. خواهد داشت.

وی گفت: دانشگاه جهاد صنعتی شریف با حضور در منطقه نوآوری شریف می تواند نقش خوبی در پیوند شرکت های دانش بنیان با صنایع مختلف و توسعه بازار محصولات و دستاوردهای این شرکت ها ایفا کند.

رئیس جهاد دانشگاهی و فناوری شریف با اشاره به آغاز فعالیت مرکز نوآوری و شتاب دهی (MENSH) گفت: این مرکز با هدف دریافت و تأسیس شرکت ها و هسته های نوآورانه و فناورانه در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می کند. بر اساس اینترنت اشیا

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف که با هدف ایجاد مجتمع نوآوری افزوده شده فناوری جهاد دانشگاهی شریف برای راه اندازی برگزار شد، گفت: شرکت های دانش بنیان، واحدهای تیم های فناور و نوآور: با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، برج نوآوری در مجتمع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف که اقدامات اولیه انجام شده و اقدامات عملیاتی در حال انجام است.

در حال حاضر شرکت هوش ظریف شریف، شرکت هوشمند آرمان همراه و شرکت پیشگامان فراز پاسارگاد در مرکز منش مستقر هستند.