پاسخ معاون آموزش و پرورش به خبر آزار و اذیت دانش آموزان در شهرستان فردوس – عنوان کوتاه


نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان چهارمحال و بختیاری گفت: سود دوره مالی 27 (1399-1400) به مبلغ 3 هزار و 820 میلیارد تومان در ابتدای تیرماه 1401 در مورد وضعیت اعضای شاغل و بازنشسته. ادامه طرح و به بعد برای بازنشستگان طی سال های 1399 و 1400 به حساب آنها واریز شد.