همه چیز درباره نرخ خودروهای لوکس – عناوین کوتاه


مالیات بر خودروهای بیش از یک میلیارد گنبد یکی از پایه های مالیاتی جدید در قانون بودجه سال گذشته و امسال است.

بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در دو ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که معادل 5 میلیارد و 55 میلیون و 900 هزار تومان درآمد از انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین با انضباط شخصی گران قیمت تامین شده است. شماره.
مالیات خودروهای گران قیمت چقدر است؟

طبق قانون بودجه سال گذشته، مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین که در ابتدای سال 1400 مالک خودرو بودند به شرح زیر مشمول مالیات شدند.

1) اشخاص حقوقی غیردولتی برای کلیه خودروهای با ارزش روزانه بیش از یک میلیارد تن.

2) اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروها و فرزندان زیر 18 سال آنها بالای یک میلیارد تومان است.

در این میان نرخ مالیات سالانه کل ارزش روزانه انواع خودروهای سواری و تاکسی به شرح زیر است:

1- تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومانی معادل یک درصد.

2- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومانی معادل دو درصد.

3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد گنبد معادل سه درصد.

4- نسبت به 4.5 میلیارد مازاد معادل چهار درصد

جدیدترین انتشارات سازمان امور مالیاتی به ایسنا حاکی از آن است که از خودروهای لوکس شناسایی شده در سال گذشته حدود 50 تا 60 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

همچنین بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در دو ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که در این مدت معادل 5 میلیارد و 55 میلیون و 900 هزار تومان از عوارض خودروهای سواری و دو دستگاه وانت اباب وصول شده است. شماره های انضباط شخصی گران قیمت

البته لازم به ذکر است که مالیات خودروهای لوکس برای امسال نیز اعمال می شود و با توجه به مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی خودروهای لوکس محاسبه شده برای ابتدای سال جاری و ناجا باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. بنابراین مشخص نیست درآمد 5 میلیاردی سازمان مالیاتی در دو ماهه نخست امسال مربوط به خودروهای لوکس خودروهای شناسایی شده در سال جاری است یا سال گذشته.

لازم به ذکر است برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس در سال جاری ارزش کل ملاک نیست و هر خودروی بالای یک میلیارد گنبد مشمول مالیات می شود.