هشدارهای جدید درباره کرونا که باید جدی بگیریم – عنوان کوتاه


زهرا محمدی بیش از 40 سال است که در ایران زندگی می کند. او می گوید که 14 سال است که به عنوان خیاط کار می کند و ظرافت دوزی، پرده دوزی، گلدوزی و سنگ دوزی را با چرخ خیاطی های قدیمی مارشال آموخته و این مهارت را به زنان دیگر نیز آموزش داده است. طی دو سال فعالیت حرفه ای […]