نوع تولد مادر بر وضعیت میکروبیوم روده نوزاد تاثیر می گذارد – خبرگزاری سیناپرس


به گزارش سسینا پرس، بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوع زایمان نوزاد ممکن است با تغییرات میکروبیوم روده نوزاد و پاسخ آن به برخی واکسن های دوران کودکی مرتبط باشد.

بر اساس این یافته ها، زایمان واژینال باعث ترکیبی از میکروبیوم روده در نوزاد می شود که با افزایش نوع خاصی از پاسخ آنتی بادی به دو واکسن رایج دوران کودکی همراه است. این در زایمان سزارین دیده نمی شود.

هدف از واکسیناسیون دوران کودکی محافظت در برابر طیف گسترده ای از بیماری های عفونی مرتبط با این دوره است. نحوه تعامل این واکسن ها و تحریک پاسخ های ایمنی برای سطح محافظتی که برای نوزاد ارائه می شود بسیار مهم است.

میکروبیوم روده نقش مهمی در پاسخ ایمنی کودک به واکسیناسیون دارد. با این حال، رابطه بین نحوه تولد و تأثیر آن بر ترکیب میکروبیوتای روده و پاسخ‌های بعدی به واکسن دوران کودکی موضوعی است که اطلاعات کمی درباره آن وجود دارد.

برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع، محققان آکادمی اسپارن در هلند 101 نوزاد را که از طریق واژینال یا از طریق سزارین متولد شده بودند مورد بررسی قرار دادند و میکروبیوم روده آنها را در 12 ماه اول زندگی آنها ارزیابی کردند.

محققان پاسخ آنتی بادی به دو واکسن رایج دوران کودکی علیه پاتوژن‌های تنفسی، واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک را که 12 و 18 ماه پس از تولد داده می‌شوند، ارزیابی کردند.

آنها دریافتند که تولد واژینال با سطوح بالاتر دو باکتری بیفیدوباکتریوم و اشریشیا کلی در میکروبیوم روده نوزاد در ماه های اول زندگی و پاسخ آنتی بادی ایمونوگلوبولین G یا به اختصار IgG در برابر هر دو واکسن مرتبط است.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، پاسخ‌های واکسن پنوموکوک به وضوح با نوع زایمان مرتبط بود و با تغییرات بیشتر در میکروبیوم روده در پاسخ به زایمان واژینال مرتبط بود.

به گزارش سسینا پرس، این یافته ها که ارتباط بسیار جالبی را بین نوع زایمان مادر و تأثیر آن بر ترکیب میکروبیوم روده و متعاقباً پاسخ سیستم ایمنی بدن به واکسن های دوران کودکی نشان می دهد، در نشریه منتشر شده است. ارتباطات طبیعت

ترجمه: محمدرضا دلفیه