نشانه مثبت آمریکایی ها برای برجام – کپشن کوتاه


یک مقام وزارت امور خارجه گفت: اگر ایران تصمیم سیاسی لازم را اتخاذ کند، می توانیم به شورای امنیت سازمان ملل برگردیم. ما منتظر پاسخ سازنده ایرانی ها و این واقعیت هستیم که تهران مسائل پس از جنگ را کنار گذاشته است.

وی افزود: اقدامات حفاظتی ما در برابر تشدید تنش ها از سوی ایران عاقلانه است، ما به دنبال افزایش تنش در منطقه نیستیم.

وی گفت: ایران به توصیه های آژانس عمل نکرده و اقداماتی را انجام نداده است که بازگشت به آژانس را با مشکل مواجه کرده است.