مژده دولت برای آسیب دیدگان هرمزگان – عنوان کوتاه


هیات وزیران در جلسه بعد از ظهر یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با اختصاص بودجه برای جبران خسارات زلزله در استان هرمزگان موافقت کرد. با تصویب هیات وزیران تا سقف 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران زیان های ناشی از […]

هیات وزیران در جلسه بعد از ظهر یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با اختصاص بودجه برای جبران خسارات زلزله در استان هرمزگان موافقت کرد.

با تصویب هیات وزیران بالغ بر 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله در استان هرمزگان اختصاص یافت.

همچنین دولت به وزارت کشور دستور داد تا هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات فوق را همراه با نظارت فنی و عملیاتی بر روند کار و فعالیت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.