منتظر واردات خودروهای خارجی + فیلم باشید


وزیر صمت گفت: مقررات واردات خودرو در مرحله بررسی دولت است. 2 یا 3 ماه بعد از تصویب مقررات خودرو وارد کشور می شود.

وی تاکید کرد: خودروهای چینی الزاما وارد نمی شوند، مذاکرات برای واردات خودروهای اروپایی زیر 10 هزار دلار نیز آغاز شده است.


منتظر واردات خودروهای خارجی + فیلم برای اولین بار در توضیح کوتاه باشید. ظاهر شد.