معوقات مدرک معلمی پرداخت می شود


صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره زمان انتشار احکام رتبه بندی گفت: این وزارتخانه و شخص وزیر پیش بینی و اعلام کرده اند که احکام از شهریور ماه منتشر می شود.

معوقات رتبه بندی که قرار بود از شهریور 1400 محاسبه شود، اعتبار داده نمی شود و پرداخت می شود.

 

اولین مدرک معوقه معلم پرداخت شده در عنوان کوتاه. ظاهر شد.