مشکلات اساسی آیین نامه نمره دهی معلمان – عنوان کوتاه


1) قرار دادن معلمان به صورت مشروط {با سابقه قبلی} در رتبه آموزشی معلمان در صورت عدم کسب امتیاز لازم.

2) برای معلمانی که قصد بازنشستگی قبل از 30 سال خدمت را دارند شرط دو سال سابقه خدمت به منظور بهره مندی از امتیاز را اعمال کنید.
3) تغییر مقیاس های شغلی موجود (ماده 65 قانون مدنی) با ترازوهای استخدامی جدید.

4) برای تغییر وضعیت نیروهای قراردادی داشتن رتبه معلمی الزامی است.

5) از ارزیاب های حرفه ای استفاده کنید اما خارج از آموزش
6) جهت ارتقاء و کسب تمامی رتبه ها شاخص های متفاوت و جدیدی جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است که از نکات و موارد قبلی صرف نظر می شود.

7) یک کد کاربری برای درج در نمره برای معلمان دریافت کنید

8) تهیه شیوه نامه و سامانه بارگذاری مدارک با نظر سازمان اداری استخدامی باشد.
9) مجازات انضباطی همکاران

10) در رتبه های 4 و 5 سختگیری وجود خواهد داشت و اعطای این رتبه ها بر اساس نظر هیأت امتحانی مرکزی (وزارت) خواهد بود.