مذاکره پرسپولیس با سه گزینه خارجی – عنوان کوتاه


ولی الله صالحی گفت: این مصوبه از 650 هزار تومان برای حق مسکن کارکنان دولت به 550 هزار تومان تغییر یافت اما کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مجلس سنا آن را غیرقانونی تشخیص دادند و اعلام شد با توجه به از همه جهات مبلغ 650 هزار تومان کمک هزینه مسکن مصوب برای کارمندان رقم بسیار ناچیزی است و کاهش 100 هزار تومانی آن فاقد وجاهت قانونی در هیأت وزیران است.