مدیر بی سوادی اتحادیه دامپروری!


مسئول صنفی دام کشور تاکید کرد: فردا صبح باید صادرات دام آزاد شود تا دامداران نفس بکشند و دام های مازاد را خارج کنند.

مجری از او پرسید: اگر صادر می شد و قیمت گوشت گران می شد چه؟

و مدیرعامل اتحادیه کشاورزان گفت: هر چه شد، چه کنیم! دولت قصد واردات گوشت را دارد.

ارسال شده توسط مدیر اتحادیه کشاورزان بی سواد! اولین بار در یک کپشن کوتاه. ظاهر شد.