مافیای کنکور به گفته وزیر آموزش و پرورش


یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت: درآمد مافیای کنکور بسیار بیشتر از میزان منتشر شده است و متأسفانه هر کجا برویم ردپای این سودها را می بینیم.

گردش مالی مافیای کنکور بسیار بالاست، عدد منتشر شده بسیار کمتر از عدد پنهان است. تمامی مدارس علمی باز درصدی از درآمد خود را به حساب آموزش واریز می کنند تا نظارت شود.

بیش از 300 نفر از افرادی که به دلیل تضاد منافع با مافیای امتحانی همکاری داشتند در سازمان آموزش و پرورش درخواست عذرخواهی شده است.

نوشته مافیای کنکور به گفته وزیر آموزش و پرورش اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.