لفاظی افراطی و ضد آمریکایی، نقض حقوق – تیتر کوتاه


گزارش زیر مربوط به رهاسازی آزادی از متنوع ترین مدرسه تهران، نزدیک ترمینال جنوب و نزدیک بازار بلور شوش است. مدرسه ورودی با ورود و دیدن دانش آموزان هر روز وسیله نقلیه خود را در گوشه ای از حیاط پارک کرده و در کلاس حاضر می شوند.