قیمت بلیط نجومی ماند + سند


با وجود اینکه ممکن است با بازگشایی مرزهای زمینی و برقراری این پروازها، پروازهای عتبات رو به کاهش باشد، اما در روزهای اخیر قیمت بلیت به مقصد عراق افزایش یافته است. به طوری که حتی با کاهش ظرفیت، قیمت پرواز یک طرفه به عراق به حدود چهار میلیون گنبد رسیده است.

این در حالی است که در چند روز اخیر هزینه بلیط عتبات نصف این مبلغ است.

ادامه قیمت بلیت آثار نجومی + سند اولین بار در توضیحی کوتاه منتشر شد. ظاهر شد.