فوری/ زمان دقیق برداشت یارانه بازماندگان اعلام شد – عنوان کوتاه


تیم اقتصادی دولت هنوز زمان واریز یارانه نقدی مرحله 137 یعنی تیرماه 1401 را اعلام نکرده است اما جدول مراحل قبلی پرداخت یارانه به ما نشان می دهد که در دو فصل اخیر دولت یارانه واریز کرده است. به حساب سرپرستان خانوار در روز بیستم همان ماه.