فوری/ آیین نامه قانون نرخ معلمان اصلاح و منتشر شد


در جلسه مورخ 18 مرداد 1401 هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان به منظور جلب نظر هیات تجدید نظر و اجرای مصوبات دولت در مورد قوانین و مقررات موافقت کرد. برای جلوگیری از مخالفت شورای اسلامی رئیس جمهور.

پست فوری/ آیین نامه قانون نرخ معلمان برای اولین بار در عنوان کوتاه اصلاح و منتشر شد. ظاهر شد.