غزل نظر در صف تلفن عمومی – عنوان کوتاه


در روزهای اخیر مهمترین اخبار اقتصادی و تیترهای روزنامه ها و رسانه های الکترونیکی جدایی تجارت از وزارتخانه های صمت است، خبری که سخنگوی دولت با توئیت خود اولین شوک را به تجار و بازرگانان وارد کرد. چه اتفاقی دارد می افتد؟ آیا این به نفع تاجران است؟ آیا همه جوانب این تصمیم روشن شده است؟