شهرهای قرمز کرونا را کاهش دهید


بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 130 به 78 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 129 به 184 شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 154 شهر به 174 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 35 شهر به 12 شهر کاهش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر 78 شهر در وضعیت قرمز، 184 شهر در وضعیت نارنجی، 174 شهر در وضعیت زرد و 12 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

مقاله کاهش شهرهای قرمز ویروس کرونا برای اولین بار در عنوان کوتاه پدیدار شد. ظاهر شد.