شناخت علل خیانت زناشویی – خبرگزاری سیناپرس


به گزارش سیناپرس، محققان در پژوهشی پژوهشی به بررسی نقش عوامل مختلف در بروز پدیده شوم خیانت زناشویی پرداخته و آن را در زیر ذره بین علمی پژوهشی قرار داده اند.

تا دو دهه اخیر، خیانت زناشویی را به سختی می‌توان جزو ده علت اصلی طلاق و فروپاشی خانواده در ایران دانست. اما طولی نکشید که با اعلام افزایش طلاق در اواسط دهه 1380، خیانت به تدریج به پنج عامل اصلی جدایی رسید و اکنون بر اساس گزارش های مختلف، خیانت زناشویی به یکی از دلایل اصلی تبدیل شده است. طلاق در کشور

تحقیقات زیاد این واقعیت را تایید می کند که خیانت و روابط خارج از ازدواج یکی از دلایل اصلی از هم گسیختگی روابط زناشویی و دلیل اصلی درگیری ها و اختلافات زناشویی است، ما تبدیل به یک موضوع اجتماعی خواهیم شد.

به گفته محققان، اگرچه آمار رسمی از میزان خیانت در ایران منتشر نشده است، اما آمار غیرمستقیم دادگاه های خانواده و تحقیقات مختلف نشان می دهد که تعداد موارد خیانت زناشویی در جامعه ایران نسبت به سال های قبل افزایش یافته است. گویی اتفاق مهمی رخ می‌دهد و چرخشی در نسل و روندی است که از تغییر در جامعه‌ای خبر می‌دهد که هنجارهای تک‌همسری کمتر از گذشته تأثیرگذار است. شرایطی که ارائه تحلیلی عمیق در این زمینه را ضروری می سازد. به گزارش سیناپرس، با تمام این اوصاف خانواده با همه فراز و نشیب هایش همچنان تپنده قلب جامعه ایران است; این روزها قلب چگونه می تپد و چه بیماری هایی دارد؟

در رابطه با این مهم، پژوهشگران دانشگاه تهران با انجام پژوهشی به بررسی عوامل شکل‌گیرنده خیانت زناشویی در ایران پرداخته‌اند و پژوهش‌های ایرانی که به خیانت زناشویی پرداخته‌اند، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل خیانت زناشویی در ایران را می توان در 9 دسته اصلی طبقه بندی کرد که شامل موارد زیر است: 1- عوامل اجتماعی. 2- عوامل روانی; 3- عوامل فرهنگی; 4- عوامل خانوادگی; 5- عوامل فردی; 6- عوامل مرتبط; 7- عوامل اقتصادی; 8- عوامل رسانه ای و 9- عوامل زمینه ای.

به گزارش سیناپرس، محمدحسین شریفی ساعی، پژوهشگر جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همکارانش می گوید: هر یک از این دسته های اصلی به زیرمجموعه های مختلفی تقسیم می شوند. در این راستا عوامل اجتماعی که باعث خیانت می شوند عبارتند از فرصت های خیانت، گروه های دوستی و شرایط محیطی. عوامل روانی خیانت شامل تیپ شخصیتی افراد، سبک های دلبستگی و نوع طرحواره عشقی آنهاست. عوامل فرهنگی نیز به تغییر ارزش ها و باورها و نوع تربیت دینی افراد اشاره دارد.

این محققان می افزایند: عوامل خانوادگی موثر بر خیانت زناشویی شامل ازدواج نامناسب، اختلافات خانوادگی و نوع سابقه خانوادگی افراد و عوامل فردی شامل نارضایتی جنسی، نارضایتی عاطفی، احساس تنهایی، عدم دسترسی به همسر، ضعف کنترل همسر، خشونت خانگی، انتقام از سوی همسر و نقش شخص سوم در رابطه.

در این تحقیق به این نکته توجه شد که عوامل اقتصادی خیانت زناشویی شامل پایگاه اقتصادی فرد، نقش مشکلات مالی و انگیزه خیانت به بهانه توسعه شغلی و شغلی و عوامل رسانه ای نیز در حال تضعیف هستند. ارزش ها از طریق شبکه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی.ماهواره و همچنین ایجاد نیازهای جدید مورد تاکید رسانه هاست.

شریفی ساعی و همکارانش با اشاره به اینکه عوامل زمینه ساز خیانت زناشویی شامل نقش سن و جنسیت است، بر اساس یافته های خود نشان داده اند که خیانت در بین مردان و در بین جوانان ایرانی بیشتر از سایر گروه های اجتماعی رخ می دهد.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که خیانت زناشویی ریشه روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر خیانت پدیده یک عاملی نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل مختلف می تواند منجر به خیانت زناشویی شود.به گزارش سیناپرس، اما برای وقوع خیانت نیازی به وجود همه این عوامل نیست. بخشی از این عوامل یا ترکیبی از آنها نیز می تواند باعث ایجاد خیانت زناشویی یا حداقل احتمال وقوع آن شود.

اما با توجه به نتایج این تحقیقات به نظر می رسد نارضایتی جنسی و عاطفی یکی از مهم ترین و بزرگترین عوامل خیانت زناشویی است و زوجین و حتی فرهنگیان کشور باید به آن توجه زیادی داشته باشند.

به گزارش سیناپرس، این اطلاعات پژوهشی در یک نشریه علمی با عنوان «دو فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران» متعلق به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه