سود سهام به توان 2 رسید


پیمان حدادی دستیار و مشاور ویژه رئیس سازمان در امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به اینکه سود نقدی پرداختی به سهامداران سهام عدالت در سال گذشته حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. نوشت: با توجه به برگزاری مجمع فولاد و با پیش روی فارس، جم، هکشتی، شاراز، رمپنا و سایر شرکت ها، پیش بینی می شود سود نقدی سهام عدالت در سال جاری با رشد بیش از 100 میلیارد تومانی از مرز 60 هزار میلیارد تومان عبور کند. %

سود سهام عدالت پس از سهام عدالت به دو برابر بار اول در عنوان کوتاه رسید. ظاهر شد.