سازمان ملل نسبت به کاهش کمک های این سازمان به افغانستان هشدار دادبه گزارش ایرنا از طلوع نیوز، گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که به علت فروپاشی اقتصاد و خشکسالی در افغانستان نزدیک به بیست میلیون شهروند این کشور با گرسنگی شدید رو به رو هستند.

در گزارش سازمان ملل مصوونیت غذایی در افغانستان بسیار نگران کننده خوانده شده است.

به دنبال انتشار گزارش سازمان ملل، وزارت اقتصاد افغانستان نیز اعلام کرد که کاهش کمک‌های جامعه جهانی و نهادهای بین المللی بر وضعیت اقتصادی کشور اثرهای منفی خواهد گذاشت.

عبداللطیف نظری معاون وزیر اقتصاد افغانستان در همین مورد گفت: ما از طریق دیپلماسی اقتصادی تلاش می کنیم که این کمک ها نه تنها کاهش پیدا نکنند بلکه روز به روز افزایش یابند، جامعه جهانی و نهادهای بین المللی مسئولیت انسانی خود را در قبال مردم افغانستان ایفا کنند.

به گزارش طلوع نیوز، افزایش بهای مواد غذایی، جنگ روسیه با اوکراین، خشکسالی و کاهش پروژه های توسعه ای از مهم ترین دلایل افزایش آمار گرسنگان در افغانستان به حساب می آیند.