زلزله شدید کرمان – تیتر کوتاه


سید حسین آقا سید مرتضی; رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اهمیت علم اقتصاد در تحکیم مبانی حکمرانی در طول تاریخ گفت: اگرچه علم اقتصاد به معنای امروزی آن علمی نوظهور است، اما در طول تاریخ، مفهوم اقتصاد همواره یکی بوده است. از قوی ترین پایه های جوامع بشری است.»