دکتر.


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز ، عصب شناس با استعداد استنفورد ، دکتر. اندرو هو هوبرمن است. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت صحبت می کنیم و بله – حتی این شلوارهای تنگ کار می کنند و سعی می کنند تعادل زندگی عاشقانه را درک کنند. دکتر. هبر برمن یک کار منحصر به فرد در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر انسانی انجام می دهد. او مهمان است. من باید بارها و بارها برگردم تا در مورد مردم و واکنش هایمان صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید