در برنامه رادیو دل درد و دیابت بخورید!


او همچنین استدلال کرد که هر کرم یا دارویی تنها زمانی می تواند در تسکین زخم ها و درد موثر باشد که بتوان آن را مصرف کرد. چنین ادعایی هنوز توسط هیچ منبع معتبر علمی یا پزشکی ثابت نشده است.

 


بعد از خوردن کرم سوختگی و دیابت در برنامه رادیو! اولین بار در یک کپشن کوتاه. ظاهر شد.