خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی – تیترهای کوتاه


به موجب بخشنامه مدیرکل سازمان تامین اجتماعی در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی و با توجه به مصوبات جلسه 15 اسفند 1340 شورای عالی کار. وزرا میزان افزایش مستمری و کمک هزینه تکمیلی (شامل مبالغ متناسب) قابل پرداخت از ابتدای سال 1401 به شرح زیر است:

الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی)

از اول فروردین ماه سال 1401 کلیه مستمری ها، از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی مقرر تا پایان سال 1400 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر از آن به مبلغ پنجاه نفر است. – هفتاد و چهار درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری در پایان اسفند ماه 1400 به (ده درصد) مستمری آنان افزایش می‌یابد به طوری که کل درآمد آنان بدون احتساب مبلغ 55 میلیون کمک عائله‌مندی و اولاد است. 800000 ریال کمتر نباشد.

مشمولان مقاطع بالاتر که مجموع درآمد ماهیانه آنها کمتر از 100 میلیون ریال باشد بدون افزایش مبلغ کمک هزینه عائله مندی و فرزند پس از افزایش مشمول این بند، این افزایش تا سقف مذکور به اضافه شش میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود. . ( مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی آنها مشمول مقررات بازنشستگی جزئی باشد فقط مشمول 57 واحد درصد افزایش 4 درصدی خواهند بود.

ب) میزان حداقل مستمری در سال 1401

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مستمری، از کارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان کل مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین اجتماعی مورخ 10 فروردین ماه 1401 به مبلغ 41 میلیون و 797.000 و ماهیانه 500 ریال.

ج) تفاوت در عملیات مصوب 1401

چنانچه مجموع مستمری دریافتی مشمولان مشمول ماده (111) قانون (بدون احتساب کمک عائله مندی و کمک هزینه اولاد) کمتر از 55 میلیون و 800 هزار ریال باشد، مابه التفاوت مربوط به عنوان «تفاوت در مصوبه» پرداخت می شود. اعدام 1401 “. مبلغ ذکر شده در مورد مستمری بگیران جزئی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

د) میزان کمک های جانبی

برای جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و بهبود وضعیت معیشت مستمری بگیران و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بودجه سنواتی موسسه، مبلغ کمک های جانبی به شرح ذیل ۱۴۰۱ تعیین می شود.

خیلی 1 سال

دیه بیش از 20 سال سابقه پرداخت بیمه در سال 1401 بیش از 20 سال سابقه بیمه در سال پنج هزار ریال افزایش می یابد.

2 کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر

مبلغ این کمک ها به شرح زیر 1401 تعیین و طبق ضوابط جاری به ذی نفعان پرداخت می شود:

کمک هزینه خانواده: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال.

کمک هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال

کمک هزینه ماهانه برای فرزند تحت حمایت مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال

3 کمک هزینه مسکن

مبلغ کمک هزینه مسکن، هزینه کلیه پرونده های مستمری، از کارافتادگی، عمومی و بازماندگان ماهانه یک میلیون و 650 هزار ریال تعیین شده است.

4 کمک به تأمین حقوق بازنشستگی برای دریافت کنندگان

میزان کمک به مستمری بگیران برای کلیه موارد مستمری، از کارافتادگی، عمومی و بازماندگان دو میلیون و 200 هزار قانون در ماه تعیین شده است.