حقوق بازنشستگان بازنگری می شود؟ – عنوان کوتاه


وی با اشاره به جلسات متعددی با نمایندگان بازنشستگان و مسئولان ذیربط در راستای اجرای دستور رئیس جمهور، تصریح کرد: این هیئت برگزار و بررسی های تخصصی انجام شد و با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد ارائه شود. بازنشستگی در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان باید سایر سطوح اصلاح شود.