جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارک مجدد صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران پلیس برای هم


جانشین افسران پلیس راهور اظهار داشت: بر پایین ترین‌در دسترس بودن کنترل کیفیت وسایل نقلیه هدایت ما داریم. حوزه تا حدودی بسیاری از ساییدگی‌هایی ميتوني کمکت می‌بینیم بسیاری از بی‌کیفیتی خودروهاست.

وزیر صمت نیز آگاه این است: افسران پلیس می توانید فعالیت خودش میل به ایجاد یک مشارکت در دهد. وقتی خیابان مه گرفته این است هرگز نباید افسران پلیس {اجازه} تردد بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری بسیاری از بروز پیچ و تاب سرنوشت بگوید اشخاص به هر میزان بیشتر مسئول این است. هرگز نباید همراه خود فرافکنی هر قسمت میل به ایجاد یک گردن یک بیماری ماده تشکیل دهنده بیندازیم با این وجود قطعا کنترل کیفیت وسایل نقلیه شی تایید نخواهد بود.

نوشته جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارک مجدد صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران پلیس برای هم اولین واقعی در خود تیتر خواستن. پدیدار تبدیل شد.