ثروت یا علم کدام بهتر است؟ – عنوان کوتاه


ماجرای ماندن یا رفتن دراگان اسکوچیچ و وتوی پیشنهاد کمیته فنی فدراسیون فوتبال از سوی هیات رئیسه این فدراسیون که با حاشیه های زیادی همراه بود، با ناراحتی اعضای تیم فنی مواجه شده است. . کمیته و مطمئناً در روزهای باقی مانده تا انتخابات خبری از جلسه نیست.