تمرکز اقتصادی از تهران خارج می شود – عنوان کوتاه


وزیر اقتصاد گفت: تزریق اعتبار قطره چکانی به پروژه ها شرایطی را در کشور به وجود می آورد که چند ده هزار پروژه نیمه تمام 30 درصد و 50 درصد در اختیار دولت قرار می گیرد که این یکی است. از اولویت های دولت سیزدهم از آغاز فعالیت تکمیل پروژه های مجروح و نیمه تمام.

در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور پس از دیدار با مردم در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور یافت.

در این جلسه دکتر احسان خاندوزی: باید از سال هایی که اقتصاد کاملاً متمرکز از پایتخت و از نظر درآمد نفتی بود به اقتصاد خود بر اساس موتورهای رشد منطقه ای حرکت کنیم.

وی بیان کرد: یعنی مناطق و ایالت ها باید آنقدر توانمند شوند و امکانات و فرصت تصمیم گیری و اختیارات لازم را داشته باشند که بتوانند اکثر نیازهای منطقه ای و محلی خود را در ایالت ها برطرف کنند.

دکتر ادامه داد. خاندوزی: این تغییر از مدل قبلی به مدلی جدید که باعث می شود چشم سایر مناطق به دست پایتخت نباشد و به سمت الگویی حرکت کند که شامل مشارکت گسترده تر توده های مردم و استانی و محلی باشد. قطعا توانمندی های مدیریتی سخت خواهد بود، بله، اما این امیدواری را در سال های آینده می دهد که شاهد تعادل و همگرایی بیشتر در مناطق مختلف کشور باشیم.

وزیر دولت سیزدهم گفت: این ایده که در ذهن آیت الله رئیسی بود و هم اکنون در دستگاه ها دنبال می شود، می طلبد که همه سطوح مدیریتی به ویژه مدیران شهری کمک کنند هر چند برای حرکت به سمت منطقه گرایی و سرزمینی و منطقه ای. توزیع عدالت در کشور برقرار شود

وی تاکید کرد: باید تمام اختیارات لازم به دولت ها تفویض شود که بتوانند درآمدهای غنی پایدار در سطح مناطق ایجاد کنند و از سرمایه های ثابتی که می تواند در ایالت ها و شهرها درآمدزایی داشته باشد استفاده کنند و متاسفانه بی ثمر مانده است. سرمایه مفید باشد

دکتر افزود. خاندوزی: از طریق تولید زمین می توان قسمت هایی از زمین یا درصدی از تغییر کاربری را در اختیار بخش های اقتصادی و تجاری قرار داد و ضمن کسب درآمد، پروژه شهر را ارتقا داد.

وی گفت: تزریق اعتبار قطره‌ای به پروژه‌ها باعث می‌شود کشور به‌گونه‌ای باشد که چند ده هزار پروژه 30 درصد و 50 درصد نیمه‌تمام در اختیار دولت بگذارد که یکی از اولویت‌های دولت است. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت تکمیل پروژه های مجروح و نیمه تمام.

این مقام ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش می کنیم ضمن افزایش منابع ایالت ها و افزایش اختیارات دولت، صندوق های غیرفعال ایالت ها و شهرستان ها را مثمر ثمر کنیم.

وی در ادامه به پروژه ها و موضوعات مطرح شده از سوی مسئولین شهرستان پرداخت و افزود: در رابطه با پیشنهادات مسئولین شهرستان عنوان تبصره 29 بودجه سال 2412 را در وزارت امور اقتصادی و دارایی داریم که آن را انجام خواهیم داد. کمک. انشاالله در ماه های آینده به برکت سفر آقای رئیس جمهور اتفاقات خوبی در سطح منطقه رخ خواهد داد.