تروریسم در تهران; این بار برای قلدرها – عنوان کوتاه


وزیر آموزش و پرورش گفت: قرار است بخشی را در سامانه شاد برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل در نظر بگیریم به نام شبکه آموزشی مجازی ایران که در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم شاد یک سیستم مکمل برای آموزش حضوری است و مورد استفاده قرار می گیرد، این سیستم غنی است و باید تکمیل شود.