تحقق توانمندسازی زنجیره اطلاعات در صنعت نمایشگاه – تیتر کوتاه


سید رضا قندیلی – مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی زنجان

امروزه صنعت نمایشگاهی به عنوان موتور محرکه اقتصاد تولید و گفت و گوی تجارت و توسعه، نقش اساسی در انتقال دانش و ثروت در بین جوامع بشری و موجب رشد و شکوفایی خدمات و مشاغل تخصصی و تغییر نیاز مخاطبان دارد.

همانطور که هر رویداد یک زنجیره ارزش ایجاد می کند، راه حل هایی را برای چالش هایی که با آن مواجه است طراحی می کند، با استفاده از شبکه ای از خدمات، پیشرفت ها، گروه های متخصص و ابزار برای دستیابی به جوامع گسترده تری که شامل مخاطبان بالقوه و بالفعل می شود. آنها با هم آینده و رویدادی را کشف می‌کنند که دیگر نمی‌توان از آن مراقبت کرد و این نقش منحصر به فرد صنعت نمایشگاه است.

هر رویدادی که در جهان برگزار می‌شود، نبض جریانی منظم و سرزنده است که اثرات آن موجب تضمین رشد، اشتغال، کارآفرینی، انتقال فناوری و خدمات و ارزش افزوده می‌شود و گردش پویا و هدفمند را تنظیم می‌کند که جایگزین آن نمی‌شود. با هر روش دیگری و منحصر به فرد است.

باعث افتخار است که این روز جهانی را به نام ایران و استاد عزیزم آقای شاهرخ مدرس نامگذاری کنم که باعث افتخار همه دست اندرکاران این صنعت است و ما به آن احترام می گذاریم.

با توجه به اهمیت صنعت نمایشگاهی، می توان گفت که هر رویداد نمایشگاهی در ایران به طور متوسط ​​حداقل برای 3000 نفر اشتغال ایجاد می کند و حتی با ادامه فعالیت با رویدادها، سایر گروه های فعال را نیز وارد چرخه رونق می کند. اگر سهم تولید موثر از شرکت در نمایشگاه ها و انجام قراردادهای حاصل از فروش، خدمات، صادرات و سفارش صنعتی را بررسی کنیم، رویدادهای نمایشی ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم پاسخگوی نیازها و نیازهای حداقل نیمی از مشاغل کشور است.

امروز در حالی که نیازمند تخصص و توسعه مسیر جامعه تولیدی، ارائه دهندگان دانش بنیان و خدمات رویداد هستیم، اما باید با تکیه بر توانمندی های ملی در عرصه بین المللی و توانمندی های بالقوه، در توانمندسازی بین المللی نمایشگاه های داخلی گام برداریم. با اهداف دور از دسترس علامت گذاری کنید.

راه حل روز جهانی تظاهرات افق مترقی را که در طول سالیان متمادی برای آن در نظر گرفته شده است را تبیین می کند و نامگذاری آن قطعاً می تواند ذهن انسان را به سمت پرکاربرد آن و از سوی دیگر ریشه های برگزاری رویدادها در کشورها بکشاند. از دنیا

  • نویسنده: سید رضا قندیلی