برخورد بد علی دایی با وزیر ورزش


در شرایطی که حمید سجادی وزیر ورزش به استقبال سه چهره حاضر در ردیف اول سالن (علی دایی، مهدی مهدوی کیا و یحیی گل محمدی) رفته بود، به نظر می رسد علی دایی کشیش. اسطوره فوتبال ایران

در عکس هایی که امیر خیرخواه از این صحنه گرفته این موضوع مشخص است؛ جالب اینکه علی دایی پس از این لحظه عجیب دو همبازی سابق خود در تیم ملی و پرسپولیس را با لبخند خطاب قرار داد.

به نظر می رسد این موضوع ریشه در برخورد سجادی و علی دایی در حاشیه اردویی در جزیره کیش و سپس مسائلی که این دو در باشگاه سایپا رخ داد، داشته باشد.


برخورد ضعیف علی دایی با وزیر ورزش ابتدا در عنوان کوتاه نوشته شد. ظاهر شد.