بازگشت نماینده پرسپولیس به ایران پس از مذاکره در ترکیه – عنوان کوتاه


بحث صادرات بنزین مدت هاست مطرح شده و به جایی رسیده که اخبار ضد و نقیضی در این زمینه در رسانه ها منتشر شده است. اما موضوع فقط صادرات نیست. ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین نیز مشکلی است که نگرانی های جدیدی را برای مردم به همراه دارد […]