اینترنت کودکان رونمایی شد


وی تاکید کرد: با فعال سازی این سرویس محدودیت هایی برای دسترسی کودکان ایجاد می شود تا در معرض محتوای نامناسب قرار نگیرند. راه دسترسی به حالت بزرگسالان در هر زمان قابل تغییر است و والدین می توانند هر زمان که بخواهند از حالت بزرگسال استفاده کنند.

نوشته های کودکانه در اینترنت برای اولین بار در توضیح کوتاهی رونمایی می شود. ظاهر شد.