انتخاب بین مرگ و معاینه!


داستان انگیزشی روانشناس برنامه زنده تلویزیونی درباره پسری که پس از 4 بار شرکت در کنکور و قبول نشدن در رشته و دانشگاه مورد نظر خود دست به خودکشی زد.


انتخاب کتبی بین مرگ و معاینه! اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.