ارزش سهام عدالت (22 ژوئن)


در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با 1.2 درصد افزایش نسبت به دیروز و ارزش سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به 14 میلیون و 552 هزار تومان، 27 میلیون تومان رسید. و 416 هزار گنبد به ترتیب 13 میلیون و 491 هزار گوجه فرنگی وارد شد. با توجه به این موضوع ارزش بازار 60 درصدی سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 8 میلیون و 731 هزار تومان رسیده است.

نوشتن ارزش سهام عدالت (22 خرداد) برای اولین بار در یک کپشن کوتاه. ظاهر شد.