ارزش سهام عدالت امروز (31 خرداد)


در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با 0.9 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و ارزش سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به 14 میلیون و 556 هزار تومان و 27 میلیون و 417 رسید. هزار گنبد به ترتیب 13 میلیون و 491 هزار گوجه فرنگی وارد شد. با توجه به این موضوع ارزش بازار 60 درصدی سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 8 میلیون و 733 هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز (31 خرداد) برای اولین بار در توضیحی کوتاه. ظاهر شد.