ارزش سهام عدالت امروز (26 تیر)


در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت با افت 2.2 درصدی نسبت به دیروز و ارزش سبد 532 هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت به 14 میلیون و 38 هزار تومان، 26 میلیون و 26 میلیون تومان رسید. 451 هزار گنبد به ترتیب 13 میلیون و 11 هزار گنبد وارد شد. با توجه به این موضوع ارزش بازار 60 درصدی هر یک از این سبدها به ترتیب به 8 میلیون و 423 هزار تومان، 15 میلیون و 870 هزار تومان و 7 میلیون و 806 هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز (۵ تیر) برای اولین بار در توضیحی کوتاه نوشته شد. ظاهر شد.