آیا کارت سوخت جایگاه داران حذف می شود؟ – شرح کوتاه


وی با بیان اینکه تغییری در نحوه توزیع بنزین در پمپ بنزین ها ایجاد نمی شود، گفت: بنزین یارانه ای 1500 تومان و بنزین آزاد همچنان با قیمت هر لیتر 3000 تومان عرضه می شود.

به گفته وی، سامانه پر کردن مجدد مانند گذشته است و تغییری در آن صورت نگرفته است و شهروندان می توانند برای استفاده از سهمیه یارانه ای از کارت شخصی و برای استفاده از سهمیه آزاد از کارت پرسنلی و کارت جایگاه استفاده کنند.

وی با بیان اینکه کارت سوخت شخصی هر فرد دارای 60 لیتر بنزین 150 تومانی و 150 لیتر بنزین 9 تومانی رایگان است، گفت: کارت سوخت جایگاه داران نیازی به استفاده ندارد اما این کارت ها همچنان در جایگاه ها موجود است و هیچ برنامه ای برای حذف آن وجود ندارد.