آیا انفجار تورم در راه است؟ – شرح کوتاه


به عبارت دقیق تر، دولت در نظر دارد روش تامین منبع کنترلی مربوط به شکاف قیمت ارز را از پایه مالی کنار بگذارد و عرضه آن را تا حد امکان به اقتصاد بسپارد، اما با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی همراه است. در رفاه مصرف کننده است در همراهی آن کوتاه مدت است، به دنبال جبران بخشی از آن با پرداخت هدفمندی یارانه تا 9 برگردان در مدتی است و ‘ یارانه مستقیم به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

شرایط پیش روی این میراث اقتصادی بین بد و بدتر دویده است و نظر کارشناسان برنامه‌ریزی این است که فشارهای مالی پی در پی ماهانه با این گام رو به جلو کاهش نمی‌یابد، بودجه و نقدینگی و اثرات تورمی فزاینده به همراه خواهد داشت. در درازمدت آسیب بیشتری به شهروندان وارد می کند. به عبارت دیگر، در صورت تداوم شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست ارزی مطلوب و کاهش قیمت ارز بهاره، امکان حذف چرخه معیوب ارز و تورم در آینده وجود نخواهد داشت. اصرار بر جدا نگه داشتن بودجه ترجیحی از رویکرد رانت جویی و عدم تخصیص بهینه منابع، تورم آتی را تسریع خواهد کرد.