آرزوی سربازان برآورده شد!


از این پس سایز موی پرسنل برای دیپلم و زیر در مراکز آموزشی 10 نفر و سربازان و شرکت ها در حین خدمت 10 تا 16 نفر و همچنین فوق دیپلم و بالاتر در مراکز آموزشی 16 نفر و افسران و درجه بندی های حین خدمت خواهند بود. 16 تا 20 باشد

نوشتن این آرزوی سربازان برآورده شد! اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.