آخرین وضعیت اعتبار پاسپورت های جهانی


پاسپورت 23 کشور عضو اتحادیه اروپا در میان 33 کشوری بود که پاسپورت آنها در سه ماهه سوم سال 2022 در رتبه های اول تا یازدهم جهان قرار گرفت.

بر اساس رتبه بندی گذرنامه های ۱۹۹ کشور جهان بر اساس شاخص «هنلی»، گذرنامه ایران که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ همراه با پاسپورت جمهوری دموکراتیک کنگو در رتبه ۱۰۱ قرار گرفت، در رتبه بندی قرار گرفت. سه ماهه سوم سال جاری 102 فروکش کرده است. پاسپورت افغانستان و عراق نیز همانند سه سال گذشته با یک پله کاهش نسبت به سه ماهه اول سال 2022 در انتهای جدول رده بندی اعتبار پاسپورت کشورهای جهان قرار دارد.

آخرین وضعیت گذرنامه های جهان برای اولین بار در عنوان کوتاه نوشته شده است. ظاهر شد.