آخرین اخبار پرداخت حقوق معلمان – عنوان کوتاه


اطلاعیه پرداخت تیر فرهنگیان 1401 و همچنین 50 درصد باقیمانده حق التدریس اسفند 1400 را مطالعه کنید.

پرداخت حقوق تیرماه 1401 معلمان به همراه 50 درصد باقیمانده حق التدریس اسفند 1300 کارگران رسمی و پیمانی در سامانه هماهنگ (پنجشنبه 30/4/1301) در سراسر کشور آغاز می شود.

فیش حقوقی زمین در سامانه دریافت و اتوماسیون بارگذاری شد

تبصره 1: بیمه عمر کارمند از 130800 به 151350 تغییر یافته است.

تبصره 2: بیمه عمر تکمیلی به بیمه عمر تکمیلی دانا تغییر یافته و مبلغ آن از 130800 ریال به 176125 ریال تغییر یافته است.

تبصره 3: برای کسانی که تا قبل از 30 تیرماه بیمه تکمیلی دانا را پرداخت کرده اند در فیش حقوقی تحت عنوان بیمه تکمیلی سهم کارمند کسر شده است.

  • منبع خبر: استراتژی معاصر